Často kladené otázky
Domovská stránka » Často kladené otázky
Často kladené otázky2019-05-26T15:16:18+02:00
Čo je to progresia?2018-09-09T21:45:12+02:00

Progresia jednoducho znamená nadštandardné navýšenie poistného plnenia v prípade poistnej udalosti. Pri progresii sa násobí suma, ktorú by ste dostali pri štandardnom poistnom plnení a je naviazaná na stupeň invalidity. Čím vyššia je určená invalidita, tým vyššia je progresia. Priklad: Máte uzatvorenú poistnú zmluvu na poistnú sumu na 100.000 EUR. Lekár Vám určí 50% trvalú invaliditu. Bez progresie by ste dostali plnenie vo výške 50.000 EUR. Pri progresívnom plnení by to bolo až 150 000,-EUR.

Ako funguje v reálnom čase progresia je možné si vyskúšať priamo na online kalkulčke po kliknutí na viac info.

Je poistenie platné aj v zahraničí?2018-09-09T21:44:55+02:00

Áno. Poistenie je platné na celom svete a samozrejme aj na Slovensku.

Je možné poistiť aj deti do 18 rokov?2018-09-09T21:44:40+02:00

Áno, a to priamo online. Žiaci a študenti od 1 do 18 rokov majú možnosť pokračovať vo svojom poistení v cene detskej tarify až do dovŕšenia veku 26 rokov. Po narodení dieťaťa poistníka alebo poistenej osoby po uzatvorení zmluvy vzniká poistná ochrana pre prípad trvalej invalidity poskytovaná počas prvého roku života dieťaťa bezplatne. Novorodenci sú v rámci poistenia rodiča poistení zdarma.

Je môžné platiť aj mesačne prípadne zmeniť frekvenciu platenia poistného?2018-09-09T21:44:17+02:00

Áno, mesačne platby si môžete nastaviť priamo online. Pre dodatočnú zmenu spôsoby platenia poistného je potrebné kontaktovať service@baslerpoistovna.sk alebo na bezplatnej infolinke: 0800-100 555 (Po-Pia, od 7:30-16:30)

Je možné navýšiť poistnú sumu prípadne zmeniť nastavenie poistných rizík?2018-09-09T21:44:04+02:00

Áno, poistník môže písomne požiadať v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy o zvýšenie poistných súm u jednotlivých poistených rizík a to bez skúmania zdravotného stavu. O takéto zvýšenie poistných súm je možné požiadať individuálne pre každé poistené riziko až do výšky 10% na dovtedy dojednané pôvodné poistné sumy.

Môže poisťovňa od poisteného požadovať dodatočné dokumenty pred uzatvorením poistenia?2018-09-09T21:43:52+02:00

Áno a to v prípade rizika dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia nad sumu 25 EUR na deň.  Poisťovňa môže požadovať výpis zo zdravotnej poisťovne za posledné 3 roky. Zdravotné poisťovne majú na vydanie takéhoto výpisu lehotu 30 dní, zvyčajne ho však vystavia do niekoľkých dní.

Kedy poistenie zaniká resp. ako vypovedať starú poistnú zmluvu?2018-09-09T21:43:37+02:00

Vypovedať poistenie je možné viacerými spôsobmi. Podľa občianského zákonníka poistenie, za ktoré sa platí bežné poistné zaniká:

 • výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď sa musí podať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia,
 • poistenie je možné vypovedať poisteným do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy
 • poistenie taktiež zaniká ak poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa splatnosti. Poisťovna má právo dožadovať sa zaplatenia poistného za toto obdobie.
 • poistenie zaniká aj pri vedomom porušení povinností zo strany poisteného napr. ak zamlčí dôležité údaje pri uzatvorení poistenia

Odporúčame sa oboznámiť s poistnými podmienkami pred uzatvorením postenia. V prípade požiadavky na pomoc s vypracovaním výpovede nás môžete kontaktovať.

Akú profesiu zvoliť v prípade že požadovaná profesia sa v zozname nenachádza?2018-09-09T21:43:09+02:00

V tomto prípade je potrebné zvoliť profesiu, ktorej povaha vykonávanej práce najbližšie zodpovedá profesii uvedenej na zozname.

Aký status zvoliť pri kalkulácii poistného je poistený na materskej?2018-09-09T21:42:55+02:00

V tomto prípade je postačujúce zvoliť status – nepracujúci.

Je možné mať súčasne dve zmluvy od dvoch rôznych poisťovní?2018-09-09T21:42:42+02:00

Áno je to dovolené. Pri viacnásobnom plnení je však poisťovňa povinná posktnúť plnenie do výšky poistnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol povinný plniť podľa svojej zmluvy, k sumám, ktoré by boli úhrnom povinní plniť všetci poistitelia.

Kedy začína platiť poistná ochrana?2018-09-09T21:42:30+02:00

Poistenie začína platiť nultou hodinou od nasledujúceho dňa po zaplatení lehotného poistného tj. pripísaní poistného na účet poisťovateľa.

Je možné komunikovať s poisťovňou aj elektronicky?2018-09-09T21:42:18+02:00

Áno, pri uzatvorení poistenia nás prosím kontaktujte so žiadosťou o oficiálnu elektronickú komunikáciu. Aj bez tejto žiadosti však  väčšinu dotazov vybavíme a komunikujeme elektronicky.

Akým spôsobom je môžné platiť poistné?2018-09-09T21:42:05+02:00

Poistné je možne platiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. V prípade zvolenia platby prostredníctvom bankového prevodu  sa odporúča zaviesť si trvalý príkaz. Prvé lehotné poistné je možné zaplatiť aj kartou priamo na stránke.

Pre koho je poistenie určené?2018-09-09T21:41:49+02:00
 • pre ľudí, ktorí si vážia svoj život, svoje zdravie a život svojich blízkych
 • pre všetkých, ktorí si chcú eliminovať následky nepredvídaných událostí
 • pre pracujúcich aj nezamestnaných
 • pre študentov aj dôchodcov
 • ženy/mužov v domácnosti a na materskej dovolenke
 • aj pre živnostníkov
Kedy uvažovať o úrazovom poistení?2018-09-09T21:41:10+02:00
 • ak si chcete minimalizovať následky úrazu
 • ak ste živiteľom rodiny a chcete zabezpečiť rodinu v prípade Vášho úrazu
 • ak si chcete zabezpečiť krytie Vašich záväzkov v prípade úrazu
 • ak často cestujete po Slovensku a do zahraničia
 • ak plánujete vycestovať na dovolenku do zahraničia
 • ak jazdíte dopravnými prostriedkami doma aj v zahraničí
 • ak kdekoľvek rekreačne športujete
 • ak pracujete v teréne, na stavbe alebo v exteriéroch
Je možné si dojednať aj pripoistenie denného odškodného pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PNka)?2018-09-09T21:40:23+02:00

Áno je to možné. Pripoistenie môže byť dojednané pre osoby vo veku 18 až 55 rokov, ktoré majú trvalé alebo prechodné bydlisko v Slovenskej republike a ktoré majú trvalý precovný pomer alebo majú pravidelný príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Je tento produkt vhodný pre potreby absolvetskej praxe?2018-09-09T21:40:08+02:00

Ano je, úrazové poistenie je vhodné aj pre potreby absolvetskej praxe.

Je možnosť uzavrieť poistenie aj na kratšie obdobie ako jeden rok?2018-09-09T21:39:51+02:00

Poistná doba je v tomto prípade určená na jeden rok, každopádne je možnosť predčasne ukončiť poistenie a to nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie a do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. V takom príprade poistenie automaticky zanikne. Poisťovňa však má právo na doplatenie poistného za nezaplatené  obdobie.

Platí sa poistné nepretržite aj prípade ak nastane poistná udalosť?2018-09-09T21:39:37+02:00

Ano, v tomto prípade sa poistné platí aj naďalej aj ked nastala poistná udalosť.

Je možné vybaviť poistenie aj niekde na pobočke?2018-09-09T21:39:23+02:00

Poisťovňa Basler poskytuje svoje produkty prostredníctvom svojich zmluvných partnerov a nemá svoju klasickú pobočkovú sieť. V prípade záujmu je samozrejme možné si dohodnúť osobné stretnutie na centrálnej pobočke v Bratislave. Pre jednochosť však odporučame si vybaviť poistenie priamo online. V prípade potreby môžete s nami komunikovať prostredníctvom chatu, emailu alebo telefonicky.

Aké dokumenty sú potrebné na likvidáciu ak sa úraz stane v zahraničí?2018-09-09T21:39:09+02:00

V prípade úrazu v zahraničí je odporúčané si odkladať všetky potvrdenia od ošetrujúceho lekára.  Ďalšia možnosť je požiadať svojho lekára na Slovensku o potvrdenie diagnózy a ošetrenia na základe dokumentov zo zahraničia. Z každého dokumentu sa odporúča urobiť si kópiu. Formulár na hlásenie poistných události nájdete tu:

Ako údaje sa uvádzajú do formuláru pri poistení maloletého dieťa online, ktoré nemá ani pas ani občianský preukaz?2018-09-09T21:38:53+02:00

Pri vyplňaní formuláru sa predpokladá, že novonarodené dieťa nemá ešte pas ani občiansky preukaz. Predpokladá sa, že je dieťa zapísané napr. v pase rodiča. Pri vyplňaní formulára sa uvedie číslo občianského preukazu alebo číslo pasu zákonného zástupcu alebo rodiča a to aj pri vyplňaní údajov o poistencovi (v tomto prípade maloletého dieťaťa) ako aj o poistníkovi (zákonný zástupca), ktorý bude platiť poistné. Rodné číslo sa uvádza maloletého dieťaťa.  Ostatné údaje sa vyplňujú tak ako Vás navádza samotný systém.

Na čo sa poistná ochrana vzťahuje?2018-09-07T00:46:06+02:00
 • na krytie úrazov následkom dopravných nehôd(v aute, na motorke, na bicykli a hromandých dopravných prostriedkov a iných)
 • na úrazy pri skoro všetkých rekreačných športových a volnočasových aktivitách doma aj v zahraničí(napríklad beh, lyžovanie, hokej, futbal, horská turistika, vodné športy, loptové hry, spoločenské hry a podobné druhy rekreačných a volnočasových aktivít)
 • pri vykonávaní zárobkovej činnosti doma aj v zahraničí(práca na stavbe, v exteriéroch, v teréne ale aj v kancelárií, práca z domu ale aj pri výkone rôznych povolaní)
 • na krytie pri rôznych životných situáciáciách doma aj v zahraničí(na dovolenke, na pracovných cestách, na horách, pri bežných pádoch a podobne)
 • na bežné zranenia ako sú zlomeniny kostí, popáleniny či poranené väzy
Aké sú možnosti poistiť celú rodinu na jednu zmluvu prostredníctvom online kalkulačky?2018-09-09T21:38:35+02:00

Z bezpečnostných dôvodov je možné poistiť online na jednu zmluvu len jednu osobu. Napríklad v prípade štvorčlennej rodiny by sa musel proces uzatvorenia poistenia prostredníctvom online kalkulačky opakovať štyrikrát. Nie je to však na škodu, ziskate tak väčšiu flexibilitu pri prípadných zmenách  poistného pre členov rodiny kde každý člen by mal samostatnú zmluvu. V prípade záujmu poistiť celú rodinu na jednu zmluvu nás kontaktujte.

Nenašli ste tú správnu odpoveď? Neváhajte a kontaktujte nás na info@urazove-poistenie.sk alebo telefonicky na 0948 797 870.

Go to Top