Poistná doba je v tomto prípade určená na jeden rok, každopádne je možnosť predčasne ukončiť poistenie a to nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie a do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. V takom príprade poistenie automaticky zanikne. Poisťovňa však má právo na doplatenie poistného za nezaplatené  obdobie.