Vypovedať poistenie je možné viacerými spôsobmi. Podľa občianského zákonníka poistenie, za ktoré sa platí bežné poistné zaniká:

  • výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď sa musí podať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia,
  • poistenie je možné vypovedať poisteným do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy
  • poistenie taktiež zaniká ak poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa splatnosti. Poisťovna má právo dožadovať sa zaplatenia poistného za toto obdobie.
  • poistenie zaniká aj pri vedomom porušení povinností zo strany poisteného napr. ak zamlčí dôležité údaje pri uzatvorení poistenia

Odporúčame sa oboznámiť s poistnými podmienkami pred uzatvorením postenia. V prípade požiadavky na pomoc s vypracovaním výpovede nás môžete kontaktovať.