Poistenie začína platiť nultou hodinou od nasledujúceho dňa po zaplatení lehotného poistného tj. pripísaní poistného na účet poisťovateľa.