Informácie o spracúvaní osobných údajov

 podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)11

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft so sídlom: Basler Strasse 1G, Bad Homburg v.d. Höhe 613 52, Nemecká spolková republika, právna forma: aktiengesellschaft (akciová spoločnosť), register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná: Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe číslo zápisu: HRB 9357,

konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom Basler Sachversicherungs – Aktiengesellschaft, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie SNP 15, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 855 731, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1543/B (ďalej len „Basler“). Webové sídlo: www.baslerpoistovna.sk

 

Zodpovedná osoba:

Basler má ustanovenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na zodpovednú osobu sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na adrese Námestie SNP 15 Bratislava 811 03, Slovenská republika alebo elektronicky na adrese service@baslerpoistovna.sk

 

Účel spracúvania:

 • identifikácia klienta a jeho zástupcov a zachovanie možnosti následnej kontroly tejto
 • identifikácie;
 • uzatváranie, evidencia a správa poistných zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta;
 • rozdelenie rizika prostredníctvom zaistenia a spolupoistenia;
 • likvidácia poistných alebo škodových udalostí;
 • riešenie sťažností;
 • ochrana a domáhanie sa práv Basler;
 • zdokumentovanie činnosti Basler ako pobočky poisťovne z iného členského štátu;
 • výkon dohľadu nad Basler ako pobočky poisťovne z iného členského štátu;
 • plnenie povinností a úloh Basler ako pobočky poisťovne z iného členského štátu;
 • výpočet kapitálových požiadaviek;
 • riadenie rizík;
 • manažment rizika podvodu;
 • predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania
 • terorizmu;
 • ponuka produktov a služieb v rámci marketingu;
 • spotrebiteľské súťaže;
 • vedenie účtovníctva;
 • správa registratúry.

 

Právny základ spracúvania:

 Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti poisťovateľa v zmysle § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie poistnej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom sú ďalej najmä nasledovné zákony: zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Právnym základom spracúvania je ďalej tiež oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Basler (najmä manažment rizika podvodu, obhajovanie právnych nárokov) a súhlas (najmä pre účely marketingu a realizácie spotrebiteľských súťaží).

 

Kategórie dotknutých osobných údajov:

Bežné osobné údaje ako aj osobitné kategórie osobných údajov. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov je určený príslušnými právnymi predpismi a vyplýva zo zmluvnej dokumentácie prípadne je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Ide najmä o osobné údaje potrebné na identifikáciu klientov a ich zástupcov, transakčné a demografické údaje, údaje o zdravotnom stave a údaje o sociálnom postavení.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 •  finanční agenti;
 • poskytovatelia IT služieb;
 • asistenčné spoločnosti;
 • zaisťovne a spolupoisťovatelia;
 • znalci;
 • posudkoví lekári;
 • advokátske kancelárie;
 • Národná banka Slovenska;
 • orgány verejnej moci, za podmienok určených právnymi predpismi;
 • a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Basler na základe zmluvy o spracúvaní
 • osobných údajov. Konkrétny priebežne aktualizovaný zoznam príjemcov nájdete na
 • baslerpoistovna.sk v časti Ochrana osobných údajov.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 Vaše osobné údaje v súvislosti poistením uchovávame po dobu stanovenú najmä zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, t.j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, t.j. 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. Doba uchovávania osobných údajov môže vyplývať aj z ďalších právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje v súvislosti so spotrebiteľskými súťažami uchovávame tri (3) mesiace od ukončenia súťaže; pričom evidenciu výhercov uchovávame jeden (1) rok od ukončenia súťaže. Uchovávanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

 

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

a) máte právo požadovať od Basler prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

b) podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

c) ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa svojej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu. Basler nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek a bezplatne namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisia s takýmto priamym marketingom.

e) ako dotknutá osoba si vyššie uvedené práva uplatňujete voči Basler prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov:

 Uzatvorenie poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel ste nám v zmysle zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov na našu žiadosť povinný poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy, pričom neposkytnutie osobných údajov má za následok odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy z našej strany. Vaše osobné údaje na marketingové účely a účely spotrebiteľských súťaží spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, pričom neposkytnutie osobných údajov v tomto prípade má za následok to, že nebudete od nás dostávať marketingové ponuky, alebo sa nebudete sa môcť zúčastniť súťaže.

 

Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy;
 • v prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto údajov je poistník, resp. poistený, prípadne iné osoby, pokiaľ na to udelíte súhlas (poskytovatelia zdravotných služieb, zdravotníckych zariadení a pod.);
 • ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy alebo právnych predpisov, napríklad od poškodenej osoby, orgánov verejnej moci a pod.

 

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Pokiaľ by sme prenášali osobné údaje do tretej krajiny, k prenosu by dochádzalo iba vtedy, ak by Európska komisia rozhodla o primeranosti alebo by existovali iné primerané záruky ochrany údajov (napr. vhodné záruky a prostriedky).

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

Basler vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie v súvislosti s uzavretím a plnením poistnej zmluvy na účely upisovania rizík, predchádzania poisťovacím podvodom a kalkulácie poistného. Dôsledkom profilovania môže byť odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy z našej strany, alebo zohľadnenie rizika pri dojednávaní zmluvných podmienok.

 

Tieto a ďalšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov sú zverejnené na www.baslerpoistovna.sk v časti Ochrana osobných údajov.