Obchodné podmienky

Definícia pojmov

Sprostredkovateľ – Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok a domény www.urazove-poistenie.sk(ďalej len „Stránky“) je spoločnosť Direct Depot, s.r.o. , IČO: 45 865 795, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I,  vložka číslo 68441/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý je viazaným  finančným agentom pod registračným číslom 182067 v registri viazaných finančných agentov vedenom Národnou Bankou Slovenska. Prevádzkovateľ  vykonáva sprostredkovateľskú činnosť na základe zmluvy s poisťovňou Basler.

Poisťovateľ – Basler Sachversicherungs – Aktiengesellschaft, pobočka poisťovne z iného členského štátu, na Slovensku, IČO:36 855 731, ktorá je oprávnená uzatvárať poistné zmluvy, spracovávať ich, poskytovať plnenia z poistných zmlúv a likvidovať poistné udalosti;

Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poisťovateľom poistnú zmluvu a ktorá je povinná  platiť poistné;

Poistený – fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, na ktorej (ktorých) zdravie alebo život sa poistenie vzťahuje;

Užívateľ– je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „návštevník“), ktorá navštívila stránku www.urazove–poistenie.sk s úmyslom uzatvorenia poistenia na diaľku alebo získania informácií o poistných produktoch poisťovne, podmienkach poistenia, výpočet poistného online alebo iných informácií súvisiacich s poistením.

 

Podmienky uzatvorenia poistnej zmluvy

Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi zákonom o poisťovníctve č.8/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákonom č.186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi ako aj zmluvnými poistnými podmienkami poisťovne, obchodnými podmienkami a pravidlami Prevádzkovateľa Stránky.  Užívateľ má možnosť uzavrieť si poistenie na diaľku a to spôsobom v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky a EÚ.

 

Vyhlásenie užívateľa

Užívateľ, poistený alebo poistník prehlasuje, že svoje osobné údaje, predovšetkým údaje týkajúce sa poistníka alebo poistenej osoby, ktoré uviedol na internetovej stránke www.urazove-poistenie.sk s cieľom uzatvorenia poistenia, sú úplné a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa uzatvorenia poistnej zmluvy. Ak klient pri vypĺňaní údajov na poistnej kalkulačke uvedie nesprávne alebo neúplne údaje, nesie všetku právnu zodpovednosť za škody spôsobenej poisťovni alebo Prevádzkovateľovi stránky.

 

Vyhlásenie sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ, spoločnosť Direct Depot, s.r.o. vyhlasuje, že každý poistník alebo poistený platí poistné priamo na účet poisťovateľa a žiaden poistník alebo  poistnený neplatí poistné priamo sprostredkovateľovi spoločnosti Direct Depot, s.r.o.

Žiaden zástupca alebo zamestnanec  sprostredkovateľa  nie je oprávnený vyberať od akéhokoľvek poistníka alebo poisteného poistné ani žiadné iné finančné prostriedky.

 

Autorské práva

Držiteľom autorských práv a prevádzkovateľom internetovej stránky„www.urazove-poistenie.sk“(ďalej len „Stránky“) je spoločnosť Direct Depot, IČO: 45865795, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I,  pod vložkou číslo 68441/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).  Komplexný obsah Stránky vrátane všetkých podstránok, grafických dizajnov Stránky, technických funkcií a náčrtov, zdrojový kód, technologické postupy (ďalej len „Obsah“), sú chránené autorským právom a sú majetkom Prevádzkovateľa.

Celkový Obsah Stránky alebo zdrojový kód  nesmie byť kopírovaný, uchovávaný, menený alebo verejne šírený bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa príslušných autorských práv.

 

Používanie obsahu stránky

Obsah stránok je momentálne možné používať výhradne pre osobné a nekomerčné účely, nie je ich možné používať na zjednávanie poistenia iným subjektom podnikajúcim podľa zákona   č.186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Použitie Obsahu stránky v takom rozsahu bude považované za poškodzovanie Prevádzkovateľa, kde sa môže Prevádzkovateľ domáhať náhrady škody, ktorá mu použitím Obsahu  vznikne a to všetkými možnými zákonnými spôsobmi a prostriedkami ako i súdnou cestou.

V prípade záujmu o spoluprácu s cieľom poskytovať komplexné služby našim klientom nás kontaktujte.

 

Spôsob použitia osobných údajov

Prevádzkovateľ  Stránky www.urazove-poistenie.sk sa zaväzuje, že poskytnuté informácie od užívateľov použije výhradne za účelom uzatvorenia poistnej zmluvy alebo príprave novej ponuky alebo k skvalitneniu súčasnej ponuky pre užívateľa . Ďalej sa zaväzuje, že zber a úschova  osobných údajov klientov prípadne manipulácia s dátami  je v súlade zo zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

O tom ako spracovávame osobné informácie a s kým ich zdieľame sa dočítate v sekcii – Info o spracovaní osobných údajov