Podmienky používania

Kto sme

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok a domény www.urazove-poistenie.sk (ďalej len „Stránky“) je spoločnosť Direct Depot, s.r.o. , IČO: 45865795, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I,  vložka číslo 68441/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý je viazaným  finančným agentom pod registračným číslom 182067 v registri viazaných finančných agentov vedenom Národnou Bankou Slovenska. Prevádzkovateľ  vykonáva sprostredkovateľskú činnosť na základe zmluvy s poisťovňou Basler.

 

Kto je poisťovateľ

Poisťovateľom je Basler Sachversicherungs – Aktiengesellschaft, pobočka poisťovne z iného členského štátu, na Slovensku, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO:36 855 731, ktorá je oprávnená uzatvárať poistné zmluvy, spracovávať ich, poskytovať plnenia z poistných zmlúv a likvidovať poistné udalosti;

 

Kto je úžívateľ

Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „návštevník“), ktorá navštívila stránku www.urazove–poistenie.sk s úmyslom uzatvorenia poistenia na diaľku alebo získania informácií o poistných produktoch poisťovne, podmienkach poistenia, výpočet poistného online alebo iných informácií súvisiacich s poistením.

 

Vyhlásenie užívateľa

Návštevou internetovej stránky www.urazove-poistenie.sk užívateľ  prehlasuje, že si je plne vedomý všetkých podmienok uvedených v týchto pravidlách používania, súhlasí s nimi ako aj súhlasí s obchodnými podmienkami, bude sa podľa nich riadiť a  v súlade s nimi aj postupovať.

 

Zodpovednosť Prevádzkovateľa

Všetky informácie a Obsah na Stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s užitím či zneužitím informácií zverejnených na Stránkach. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a iných škôd.

Kliknutím na logá alebo web adresy partnerskej poisťovne alebo na iné odkazy, na ktoré odkazujú Stránky Prevádzkovateľa, nie sú Stránkami Prevádzkovateľa a sú prevádzkované inými subjektmi a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah alebo informácie v nich uvedené. Loga umiestnené na webových stránkach Prevádzkovateľa sú majetkom poisťovne alebo iných rešpektovaných vlastníkov. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie na Stránkach môžu obsahovať  technické alebo grafické nepresnosti, či iné chyby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Stránky a Obsah stránky aktualizovať a meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Vnorený obsah z iných stránok

Články alebo informácie zobrazené na Stránkach môžu po dohode s tretími stránami  obsahovať vnorený obsah  (napr. videá, obrázky, články). Vnorený obsah z iných stránok sa chová presne tak ako keby používateľ navštívil weby tretích strán.

 

Linky na externé webové lokality

Súčasťou Stránok a obsahu na stránkach sú aj odkazy (linky) na externé webové lokality. Prevádzkovateľ portálu ich umiesťňuje s cieľom poskytnúť doplňujúce informácie pre návštevníka pri rozhodovaní sa o ponuke jednotlivých produktov. Prevádzkovateľ však neručí a nezodopovedá za obsah, na ktorý sa odkazujú jednotlivé linky.

 

Politika Cookies

Tak, ako mnoho iných stránok aj my využívame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú anonymne analyzovať návštevnosť s cieľom neustále zlepšovať naše služby klientom. O tom čo sú súbory cookies a ako ich používame sa môžete dočítať v samostatnej sekcii – Politika cookies.

 

Pravidlá o zhromažďovaní osobných údajov

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky informácie vrátane osobných údajov zhromažďovaných o návštevníkoch Prevádzkovateľom. Poskytnutím informácií a osobných údajov vyslovujete súhlas s ich spracovávaním a uchovávaním, pri ktorom sa riadime zákonom  č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zhromažďujeme len informácie, ktoré nám sami poskytnete a to len v súvislosti s poskytovanými službami o ktoré žiadate, a to v čo najlepšej kvalite. Vaše osobné údaje nikdy nezdieľame s marketingom tretích strán. Vaše informácie môžeme zdieľať s našími subdodávateľmi alebo poisťovňou Basler ak je to nutné k poskytnutiu služieb, o ktoré ste prejavili záujem alebo v prípade, pokiaľ to vyžadujú právne predpisy.

Viac informácii získate v sekcii – Info o spracovaní osobných údajov

 

Spôsob prenosu dát

Prenos dát cez poistnú kalkulačku je zabezpečený cez SSL (Secure  Socket Layer) protokol,  kde dáta počas akéhokoľvek prenosu zostávajú šifrované .Prenos dát je zabepečený pomocou medzinárodného bezpečnostného certifikátu vydaného spolčnosťou GoDaddy.  Dáta klientov sú uložené na zabepečenom serveri.  Získané osobné údaje budu oznámené a postupené výhradne poisťovni, od ktorej si  užívateľ poistnú ponuku vyžiadal pomocou poistnej kalkulačky. Prevádzkovateľ  vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát klientov a partnerov.

 

Súhlas užívateľa  so spracovaním osobných údajov

Poistený alebo poistník súhlasí s tým, aby poisťovateľ ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spracúval osobné údaje poistníka a poisteného a údaje o zmluve, zúčtovaní a plneniach, a to aj v spoločných informačných systémoch poisťovní  Basler,  v rozsahu uvedenom v tomto návrhu, alebo na inom dokumente odovzdanom poisťovateľovi alebo jeho sprostredkovateľovi  v súvislosti s uzatvorením a správou zmluvy alebo na základe osobitných zákonov v súvislosti s plnením podľa zmluvy, a to na účely plnenia zmluvných a zákonných povinností. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy. Poistník i poistený poskytujú týmto svoj výslovný písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v informačných systémoch poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením a so sprístupnením týchto údajov tretím osobám v súvislosti s dojednávaním, uzavretím ako aj so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením iným poisťovateľom. Zároveň svojim podpisom poistník i poistený súhlasia s vykonávaním cezhraničného prenosu osobných údajov do štátov Európskej únie a do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú úroveň ochrany. Poistník i poistený zároveň vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že im boli pred poskytnutím osobných údajov oznámené informácie v zmysle § 15 Zákona o ochrane osobných údajov. Svojim podpisom poistník i poistený tiež vyjadrujú súhlas s tým, aby všetky oznamovacie povinnosti poisťovateľa voči im ako dotknutým osobám, vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov boli splnené zverejnením na webovej stránke poisťovateľa. Zároveň súhlasia, aby osobné údaje poistníka a poisteného nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania boli získané kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov a listín na nosič informácií. Súhlasy sa udeľujú na obdobie do splnenia všetkých záväzkov, ktoré vyplynú z poistnej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Poistník i poistený sú oprávnení odvolať tieto súhlasy s podmienkou, že účinnosť tohto odvolania nastane okamihom splnenia všetkých záväzkov z poistnej zmluvy.