1. Plnenie pri trvalej invalidite od 0,5%

Úrazové poistenie „úraz24“ poskytuje plnenie už od 0,5% narušenia telesnej a/alebo duševnej spôsobilosti pričom stupeň invalidity sa určí posudkovým lekárom.

2. Vyššie plnenie s progresiou 650%

Štandardne plnenie sa pri progresii navyšuje až o 650%.

Príklad: pri športovom úraze si zlomíte ruku. Aj po niekoľkých operáciách ostane ruka nehybná. Podľa tabuľky invalidity by sa určila 50%-ná invalidita v prípade, ak sa jedná o dominantnú ruku. Bez progresie by ste pri dohodnutej poistnej sume vo výške 100.000,-EUR dostali 50.000,-EUR. S 650%-nou progresiou by to však bolo 150.000,-EUR.  Ako funguje progresia si môžete vyskúšať priamo na našej kalkulačke.

3. Denná dávka pri pobyte v nemocnici následkom úrazu

Pri hospitalizácii v dôsledku úrazu sa vyplatí až pod dobu 3 rokov dohodnutá denná dávka. V prípade úrazu v zahraničí sa dohodnutá denná dávka zdvojnásobí (maximálne do 6 mesiacov) za každý deň hospitalizácie.

4. Plnenie pri smrti následkom úrazu

Ak následky úrazu spôsobia poistenej osobe v priebehu jedného roka smrť, vyplatí sa dojednaná suma pre prípad smrti. Pri určitých udalostiach sa vypláca dokonca dvojnásobná suma.

5. Poistenie zadefinovaných diagnóz

V prípade poranení, presne zadefinovaných v poistných podmienkach – zlomeniny kostí, popáleniny, pretrhnutie väzov alebo šliach – sa vypláca stanovené poistné plnenie až do výšky 10.000 EUR.

6. Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Ak úraz spôsobí ujmu na zdraví, vyplatí sa počas priemernej doby liečenia denná dávka. Plnenie sa uskutoční po uplynutí karenčnej doby a to spätne od prvého dňa ošetrenia.

7. Všeobecná hospitalizácia – pre dospelých a pre deti

V prípade hospitalizácie v súvislosti s chorobou alebo úrazom, poskytujeme dohodnutú dennú dávku odo dňa prijatia do nemocnice až do dňa prepustenia po dobu maximálne 1 roka. Pre poistené dieťa aj s bonusom Rooming-in.

8. Kritické choroby – pre dospelých a pre deti

Pri diagnóze určitých chorôb (napr. infarkt, rakovina, mŕtvica) alebo po určitých medicínskych zákrokoch (napr. operácia aorty) je poistné plnenie splatné v dojednanej výške. Ponúkame poistnú ochranu až pre 30 závažných chorôb. Ich kompletný zoznam nájdete v poistných podmienkach alebo ho môžete nájsť aj priamo na našej online kalkulačke.

Ďalšie benefity a bonusy

9. Zvýšenie poistných súm do 10 % bez zdravotného ocenenia

Poistník môže raz ročne písomne požiadať v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy o zvýšenie poistných súm u jednotlivých poistených rizík a to bez skúmania zdravotného stavu. O takéto zvýšenie poistných súm je možné požiadať individuálne pre každé poistené riziko až do výšky 10 % na dovtedy dojednané pôvodné poistné sumy.

10. Bonus pre študentov

Žiaci a študenti majú možnosť pokračovať vo svojom poistení v cene detskej tarify až do dovŕšenia veku 26 rokov.

11. Pripoistenie športových aktívít pre deti a športovcov do 18 rokov zdarma

Deti do 18 rokov majú pripoistenie športových aktivít v cene bežného poistného.

12. Vrátenie časti poistného

Za Vašu vernosť a bezškodový priebeh poistenia Vám počas trvania zmluvy po 3 rokoch vrátime až 10% zaplateného poistného.

13. Bezplatná ochrana novorodencov

Po narodení dieťaťa poistníka alebo poistenej osoby po uzatvorení zmluvy vzniká poistná ochrana pre prípad trvalej invalidity poskytovaná počas prvého roku života dieťaťa bezplatne.

14. Poistenie profesionálnych športovcov

V rámci tejto tarify je možnosť poistiť aj profesionálnych športovcovcov.

Doplnkové pripoistenia

Tieto pripostenia podliehajú osobitnému schvaľovaciemu procesu, kde poisťovňa od Vás môže požadovať doplňujúce informácie o vašom zdravotnom stave.

15. Pripoistenie dočasnej práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu (PNka)

Toto pripoistenie je možné uzavrieť pre osoby s dobrým zdravotným stavom vo veku od 18 až 55 rokov, ktoré majú trvalý pracovný pomer alebo majú pravidelný príjem  ako samostane zárobkovo činná osoba.

16. Oslobodenie od platenia poistného v prípade nezamestnanosti

Poisteným rizikom je nezamestnanosť poistníka v rámci úrazového poistenia pre osoby od 18 rokov a nedosiahli 55. Rok žtivota.

17. Poistenie mesačného vyplácania invalidného dôchodku

 Poisťuje sa invalidita poistenej osoby z dôvodu úrazu a/alebo choroby utrpená vo voľnom čase alebo pracovnom živote.

18. Pripoistenie chirurgických zákrokov

Poistná ochrana je poskytnutá v prípade, že sa poistená osoba podrobí chirurgickému zákroku (napr. odstranenie slepého čreva, amputácie, operácie očí, srdca, operačná liečba zlomenín, klbov a vyklbenín, hernia, odstránenie nádorov, varixy a ďalšie).

V prípade Vášho záujmu o doplnkové pripoistenia k úrazovému poisteniu, kontaktujte nás na info@urazove-poistenie.sk alebo telefonicky na 0948 797 870.

Kto sú naši klienti

Vekové kategórie klientov (v %)

Pohlavie (v %)

Spočítajte si poistné

Vyskúšajte si okamžitý prepočet na poistnej kalkulačke

Vyskladajte si poistenie podľa vašich predstáv jednoducho, rýchlo a online
Spočítajte si poistné